รวมข้อสอบ 600 เจ้าพนักงานธุรการฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 59

180฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 600 เจ้าพนักงานธุรการฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องรับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 600 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ส่วนที่ 3 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ส่วนที่ 4 ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
ส่วนที่ 5 ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ส่วนที่ 6 ระเบียบเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส่วนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับสภาแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ ประเทศไทยและต่างประเทศ

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ