SP-338 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-338 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– ยุทธศาสตร์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่
– โครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– ความรู้เกี่ยวกับสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
– เฉลยแนวข้อสอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– คำอธิบาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
– หลักการร่างหนังสือ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ รับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ