เฉลยข้อสอบ โรงเรียน จ่าอากาศ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ตัวอย่างข้อสอบจริง 4 ปีล่าสุด

180฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบ โรงเรียน จ่าอากาศ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ตัวอย่างข้อสอบจริง 4 ปีล่าสุด

สารบัญ
ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (ม.6 หรือเทียบเท่า)
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา
เฉลยตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558
– เฉลยละเอียดวิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
– เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาภาษาไทย
– วิชาสังคมศึกษา
เฉลยตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
– เฉลยละเอียดวิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
– เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยวิชาภาษาไทย
– เฉลยวิชาสังคมศึกษา
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาภาษาไทย
– วิชาสังคมศึกษา
เฉลยตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
– เฉลยละเอียดวิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
– เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยวิชาภาษาไทย
– เฉลยวิชาสังคมศึกษา
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาภาษาไทย
– วิชาสังคมศึกษา
เฉลยตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555
– เฉลยละเอียดวิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
– เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยวิชาภาษาไทย
– เฉลยวิชาสังคมศึกษา

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล