SP-333 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-333 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

สารบัญ
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• วิสัยทัศน์
• ภารกิจ
• ค่านิยมร่วม
• จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
• แผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. การบัญชีคืออะไร
3. งบดล
4. งบกำไรขาดทุน
5. กระบวนทางการบัญชี
6. หลักการบัญชีที่สำคัญ
7. การบัญชีสำหรับการผลิต
8. หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
9. ตัวอย่างแนวข้อสอบ
10. ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
11. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
12. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
ระเบียบ กฎหมาย และหลักการที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
2. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
3. สาระสำคัญการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
5. หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไจเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
6. ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY