CA-242 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยแนวข้อสอบเก่า พนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

คำอธิบาย

CA-242 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยแนวข้อสอบเก่า พนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารบัญ
ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยมร่วม
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา(Aptitude Test)
เรื่องการใช้เหตุผล
ความสามารถทางด้านเหตุผล
มิติสัมพันธ์
แนวข้อสอบเก่าความสามารถทั่วไปของการไฟฟ้า
– วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบความเข้าใจภาษาไทย
แข้วข้อสอบการใช้ภาษา
แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ(English Language Test)
Reading comprehension
คำศัพท์ที่น่าสนใจ
General Conversation (สนทนาทั่วไป)
– ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์(Computer Test)
แนวข้อสอบประวัติคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบองศ์ประกอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความถนัดทางวิชาชีพ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบัญชี
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี ชุดที่ 2
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี ชุดที่ 3

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี