SP-329 คู่มือสอบเข้า (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-329 คู่มือสอบเข้า (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
ประวัติ กฟผ.
• พัฒนาแหล่งผลิตเสริม ยุคเร่งพัฒนา วิกฤติการณ์น้ำมัน พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
• สู่การเป็นสากลด้วยพลังผลิต 10,000 เมกะวัตต์
• กิจการไฟฟ้า…กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตนธรรมองค์การ กรอบยุทธศาสตร์หลักขององค์การ
ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 335 ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ
ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 347 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

 

สรุป แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573

 

1. บทนำ
2. บทสรุป
3. สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าและการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
4. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

 

ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (APtitude Test)
ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (APtitude Test) รูปภาพมิติสัมพันธ์แบบต่างๆ

 

– แบบที่ 1 มิติสัมพันธ์แบบเอกภาพ
– แบบที่ 2 มิติสัมพันธ์แบบอนุกรมมิติ
– แบบที่ 3 มิติสัมพันธ์แบบภาพเหมือน
– แบบที่ 4 มิติสัมพันธ์แบบไม่เข้าพวก
– แบบที่ 5 มิติสัมพันธ์แบบอุปมาอุปไมย
– แบบที่ 6 มิติสัมพันธ์แบบภาพซ้อน
– แบบที่ 7 มิติสัมพันธ์แบบซ่อนภาพ
– แบบที่ 8 มิติสัมพันธ์แบบเรียงลำดับตัวเลข

 

เฉลย

 

การใช้เหตุผลด้านรูปภาพหรือมิติสัมพันธ์

แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความถนัด Aptitude Test
– ฉบับที่ 1 : การใช้เหตุผลด้านถ้อยคำหรือภาษา
– ฉบับที่ 2 : การใช้เหตุผลเพื่อการจัดจำเนก
– ฉบับที่ 3 : การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

 

แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา
ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
1. แบบอุปมาอุปไมย
2. แบบเรียงลำดับภาพ
3. แบบซ้อนภาพ
4. แบบอนุกรมมิติ
5. แบบพับภาพ
ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
อนุกรม
โจทย์อนุกรม
โจทย์อนุกรม
ความถนัด Aptitude Test
แนวข้อสอบการสะกดคำ
แนวข้อสอบความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
คุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
แบบประเมินบุคลิกภาพตามตัวบ่งชี้ของมายเออร์ – บริกส์ (MBTI)

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY