GB-218 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้า ระดับ วุฒิ ปวส.

250฿

คำอธิบาย

GB-218 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้า ระดับ วุฒิ ปวส.

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2558
จำนวน: 310 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง