SP-326 แนวข้อสอบล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

SP-326 แนวข้อสอบล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– การไฟฟ้านครหลวง
– พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา เรื่อง อนุกรม
– เฉลยเรื่องอนุกรม
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา เรื่องอุปมาอุปไมย
– ตัวอย่างข้อสอบอุปมาอุปไมย
– เฉลยข้อสอบอุปมาอุปไมย
– แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบวัดเชาว์ปัญญา
– เฉลยคำตอบ
– การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
– แนวข้อสอบการสรุปความ
– การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– ข้อสอบสรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์
– การใช้ภาษา
– การอ่านและทำความเข้าใจบทความหรือข้อความ
– ข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
– การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY