BC-8088 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง ทุกตำแหน่งใช้สอบ

250฿

คำอธิบาย

BC-8088 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง ทุกตำแหน่งใช้สอบ

สารบัญ
• ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ในส่วนที่เป็นภาพมิติสัมพันธ์
• ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ภาคคำนวณ และเจาะภาพพร้อมทั้งเจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
• โจทย์อุปมาอุปมัย
• เจาะข้อสอบ การจัดเข้าพวัก
• เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
• เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
• แนวข้อสอบการอ่านคำ
• แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
• แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
• แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
• เจาะข้อสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
• การสนทนา (Conversation/Dialogues)
• การอ่านบทความภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension)
• การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
• การวัดบุคลิกภาพ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER