SP-323 สรุป+ข้อสอบ นิติกร 4 กฟน. (การไฟฟ้านครหลวง) ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

SP-323 สรุป+ข้อสอบ นิติกร 4 กฟน. (การไฟฟ้านครหลวง) ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2
– เฉลยอธิบายวิธีคิด
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– กฎหมายธุรกิจ
– แนวข้อสอบ กฎหมายธุรกิจ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติล้มละลาย
– พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY