SP-321 สรุป+ข้อสอบ เลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วุฒิ.ปตรี ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

SP-321 สรุป+ข้อสอบ เลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วุฒิ.ปตรี ล่าสุด

สารบัญ
• ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
• นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของการไฟฟ้านครหลวง
• พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
• ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
– การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ
– การเขียนรายงานการประชุม
• ถาม-ตอบระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
• ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1
• ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 2
• งานเลขานุการ
• บทสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย
• ความรู้เรื่องงานเลขานุการ
• การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของเลขานุการผู้บริหาร : บุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์เลขานุการ
• กระบวนการจัดประชุม
• ความรู้เรื่องงานจัดการ
• การบริหารจัดการ
• ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
• กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเลขานุการ
• แนวข้อสอบ วิชา เฉพาะตำแหน่ง

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY