SP-318 สรุป+ข้อสอบล่าสุด การเคหะ แห่งชาติ ภาคก+ข พนักงานบริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-318 สรุป+ข้อสอบล่าสุด การเคหะ แห่งชาติ ภาคก+ข พนักงานบริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ

– การเหคะแห่งชาติ National Housing Authirity
– ประวัติการเคหะแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
– ความถนัด Aptitude Test
– ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยพร้อมคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– การร่าง การเขียนและการพิมพ์หนังสือ การคัดสำเนาเอกสารและการแจกจ่าย
– การจัดเก็บเอกสาร
– การประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม
– การบริหารงานทั่วไป
– การสื่อสารและการประสานงาน
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ข้อสอบ อาเซียน
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 4
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY