BC-8087 คู่มือ+ข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

BC-8087 คู่มือ+ข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
• ประวัติการเคหะแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การดำเนินงาน
• พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
• เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
• ความละเอียดแม่นยำ มิติสัมพันธ์
• ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
• ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation)
– เจาะแนวหลักไวยากรณ์ (Structure)
– เจาะคำศัพท์ (Vocabulary)
– การอ่านเนื้อเรื่อง/บทความ (Reading Comprehension)
• เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไป
• การถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวอาเซียน
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY