BC-8086 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

BC-8086 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
• บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
• โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
• หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
• กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
• เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
• การบริหารงานเอกสาร
• ระบบการจัดเก็บเอกสาร
• การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม
• การเขียนรายงานการประชุม
• การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน
• การจัดระบบงาน
• การบริหารธุรกิจทั่วไป
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การวางแผน
• การประสานงาน
• การบริหารจัดการภายในองค์กร
• ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
• การควบคุมงาน
• แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
• เจาะแนวข้อสอบ-ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
• เจาะข้อสอบ งานบริหารทั่วไป 2 ชุด

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER