SP-316 สรุป+แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ พนักงานจัดการทรัพย์สิน วุฒิป.ตรี การเคหะแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

SP-316 สรุป+แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ พนักงานจัดการทรัพย์สิน วุฒิป.ตรี การเคหะแห่งชาติ

สารบัญ
– การเคหะแห่งชาติ National Housing Authority
– ประวัติการเคหะแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วยการให้เช่า ให้เช่าซื้อ อาคาร ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– การเงิน-บัญชี เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
– งานด้านการพัฒนาและรักษาระเบียบ
– การจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
– ระบบงานคดีบนเว็บ ฝ่ายบริหารชุมชน และฝ่ายบริหารหนี้
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
– งานพัฒนาชุมชน
– การวางแผนโครงงาน
– แนวข้อสอบ ความรู้วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบเข้า การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY