SP-315 พนักงานเทคนิค 4 วุฒิ ปวช ร.ฟ.ท. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-315 พนักงานเทคนิค 4 วุฒิ ปวช ร.ฟ.ท. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
-วิสัยทัศน์และภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
-ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
-พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
-เกร็ดความรู้ อาเซียน
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 18) (15 หมวด 309 มาตรา)
-ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผน 11 (พ.ศ.2555-2559)
-แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
-กฎหมายแรงงาน
-สิทธิละมาตรฐานแรงงาน
-ขั้นตอนการเจรจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
-แนวข้อสอบ การรถไฟฯ พนักงานเทคนิค 4
-แนวข้อสอบ การรถไฟฯ พนักงานเทคนิค

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY