SP-310 คู่มือสอบเข้า รฟท. บุคลากร 6 วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-310 คู่มือสอบเข้า รฟท. บุคลากร 6 วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
วิสันทัศน์และภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สารสำคัญ – สรุป – ย่อ ความรู้
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ11 แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559 )
ความรู้ที่วไปข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคิม
– ข้อสอบภาษาไทย
เฉลยข้อสอบ
– ข้อสอบภาษาไทย
เฉลยข้อสอบ
– ข้อสอบภาษาอังกฤษ
เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์และบริหารงานบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับบุคคล / ทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่งบุคลากร 6
เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่งบุคลากร 6
เฉลยแนวข้อสอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY