เจาะข้อสอบ 1,300 ข้อ การประปา ส่วนภูมิภาคปรับปรุงใหม่ 58

200฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,300 ข้อ การประปา ส่วนภูมิภาคปรับปรุงใหม่ 58

สารบัญ

 

เจาะข้อสอบ 1,300 ข้อ การประปาส่วนภูมิภาค (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
ส่วนที่ 1 : ความสามารถทั่วไป
บทที่ 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ (เฉลยพร้อมวิธีคิดที่มาของคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ อนุกรม
– เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
– เจาะข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
บทที่ 2. ความสามารถทางด้านเหตุผล (เฉลยพร้อมคำอธิบายที่มาของคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ อุปมา อุปไมย
– เจาะข้อสอบ ตรรกศาสตร์
– เจาะข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
– เจาะข้อสอบ เงื่อนไขสัญญาลักษณ์
ส่วนที่ 2 : ภาษาไทย
บทที่ 1. การใช้ภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ การเขียนประโยค
– เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เจาะข้อสอบ การเรียงลำดับ
บทที่ 2. ความเข้าใจภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ การอ่านบทความสั้น
– เจาะข้อสอบ การอ่านบทความยาว
บทที่ 3. รวมข้อสอบ : วิชาภาษาไทย 200 ข้อ (พร้อมเฉลยคำตอบ)
ส่วนที่ 3 : ภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบ Reading for comprehension (การอ่านเพื่อจับใจความ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ Structure (โครงสร้างของประโยคต่างๆ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ Vocabulary (คำศัพท์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ Grammar (หลักไวยากรณ์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ Conversation (การพูด) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
ส่วนที่ 4 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เจาะข้อสอบ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, e-mail
– แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใด คัดลอก ถ่ายเอกสาร พิมพ์ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง ของหนังสือเล่มนี้ โดย…ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ (สำนักพิมพ์ติวเตอร์เดียว)

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว