BC-8084 คู่มือ แนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป (นักจัดการทั่วไป/อื่นๆ) การประปาส่วนภูมิภาค

240฿

คำอธิบาย

BC-8084 คู่มือ แนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป (นักจัดการทั่วไป/อื่นๆ) การประปาส่วนภูมิภาค

สารบัญ
– การบริหารงานทั่วไป
– บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
– การจัดการพื้นที่สำนักงาน
– หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
– กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
– เครื่องปรับปรุงระบบงาน
– การบริหารงานเอกสาร
– ระบบการจัดเก็บเอกสาร
– การควบคุม และการออกแบบแบบฟอร์ม
– การจัดทำรายงาน
– การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ
– การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน
– การจัดระบบงาน
– การบริหารธุรกิจทั่วไป
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– งานเลขานุการ
– การวางแผน
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
– การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การเก็บรวบรวมข้อมูล
– การควบคุมงาน
– แนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ งานพัสดุ
– แนวข้อสอบ งานธุรการ
– แนวข้อสอบ บริหารทั่วไป

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER