SP-300 สรุป+แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ภาคก+ข วิทยากร4 ฝึกอบรม (กปภ.) วุฒิป.ตรี ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-300 สรุป+แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ภาคก+ข วิทยากร4 ฝึกอบรม (กปภ.) วุฒิป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค
– ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้
– น้ำประปาและอัตราค่าบริการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
– พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
– ความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารทั่ว
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– วิชภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY