SP-297 สรุป+ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป กปน. (การประปานครหลวง)

250฿

คำอธิบาย

SP-297 สรุป+ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป กปน. (การประปานครหลวง)

สารบัญ
– ประวัติการประปานนครหลวง
– ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
– แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ การใช้ประโยคให้ถูกหลักภาษา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ การกาประโยคที่ผิดหลักภาษา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยละเอียดพร้อมำอธิบาย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
– ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
– ความรู้เกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY