HI-255 คู่มือ การบริหารงานท้องถิ่น

145฿

คำอธิบาย

HI-255 คู่มือ การบริหารงานท้องถิ่น

เนื้อหาการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนที่1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่2 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่3 การบริหารงานท้องถิ่น

 

ราคา 145 บาท

จัดทำโดย HI-ED