SP-296 สรุป+ข้อสอบ อัตนัย-ปรนัย นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

250฿

คำอธิบาย

SP-296 สรุป+ข้อสอบ อัตนัย-ปรนัย นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

สารบัญ
– ประวัติการท่องเที่ยว
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา พ.ศ. 2553
– อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
– พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
– แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
– ประกาศกรมการท่องเที่ยว
– มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2551
มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว
มาตรฐานมัคคุเทศก์
– การวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวและบริบทการวิจัยการท่องเที่ยวไทย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY