CA-238 สรุปเนื้อหา และข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) กองบัญชาการกองทัพไทย

250฿

คำอธิบาย

CA-238 สรุปเนื้อหา และข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) กองบัญชาการกองทัพไทย

สารบัญ
– ประวัติกองทัพไทย
– ไทยกับการก้าวสู่ ความเป็นมา “ประชาคม อาเซียน”
– การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ.2015)
– คำนิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
– แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2555-2558 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมกองทัพไทย
– การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
– แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ อาเซียน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คสช.
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
• ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
– แนวข้อสอบอนุกรม
– แนวข้อสอบอุปมา – อุปไมย
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ หลักการบัญชี ชุดที่ 2

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี