GB-215 คู่มือเตรียมสอบ นายทหารชั้นประทวนกลุ่มงาน สารบรรณ กองทัพไทย ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

GB-215 คู่มือเตรียมสอบ นายทหารชั้นประทวนกลุ่มงาน สารบรรณ กองทัพไทย ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการ กองทัพไทย
– วิสัยทัศน์ ค่านิยม กองทัพไทย
– แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ASEAN
– ความรู้เกี่่ยวกับ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– การรับ ส่งหนังสือ
– การเก็บและทำลายหนังสือราชการ
– ขั้นตอนการทำลายหนังสือ
– หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
– หลักการร่างหนังสือติดต่อราชการ
– การจัดเก็บเอกสารหนังสือติดต่อราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ หนังสือติดต่อราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้อาเซียน
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง