รวมข้อสอบ 600 ข้อ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60

200฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 600 ข้อ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
รวมข้อสอบ 700 ข้อ นายทหารประทวนกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 ความถนัด
1. ด้านคณิตศาสตร์
แบบที่ 1 อนุกรม
แบบที่ 2 คณิตศาสตร์
แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ด้านภาษา
แบบที่ 1 การหาตัวร่วม
แบบที่ 2 การหาตัวต่าง
แบบที่ 3 การหาคำเข้าพวก
แบบที่ 4 การหาคำไม่เข้าพวก
3 ด้านเหตุผล
แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
แบบที่ 2 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
4. ด้านมิติสัมพันธ์
5. ด้านการประสานสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 คณิตศาสตร์
ส่วนที่ 3 ภาษาไทย
ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ
แบบที่ 1 แบบตัวเลือก
แบบที่ 2 แบบเลือกข้อผิด
แบบที่ 3 แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค
แบบที่ 4 แบบ Reading Comprehension
ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไป
– การเมือง
– การทหาร
– เศรษฐกิจ
– สังคม
– วิทยาศาสตร์เทโนโลยี
– พลังงานและสิ่งแวดล้อม
– ประชาคมอาเซียน
– ค่านิยมคนไทย

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ