SP-285 คู่มือสอบเข้า กองทัพอากาศ นายทหารต่ำกว่าสัญญาบัตร พื้นฐานความรู้ทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

SP-285 คู่มือสอบเข้า กองทัพอากาศ นายทหารต่ำกว่าสัญญาบัตร พื้นฐานความรู้ทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– ประวัติกองทัพอากาศ
– ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
– ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ
– ส่วนการศึกษา
– ส่วนกิจการพิเศษ
– ความรู้เกียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบาเซียน : ASEAN
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
– แนวข้อสอบรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
– บ่อเกิดของกฎหมาย
– ประเภทของกฎหมาย
– ระบบประมวลกฎหมาย
• ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร
• ระบบกฎหมายจารีตประเพณี
• ระบบกฎหมายไทย
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY