SP-283 รวมแนวข้อสอบเก่าล่าสุด กองทัพอากาศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พื้นฐานความรู้ทั่วไป

250฿

คำอธิบาย

SP-283 รวมแนวข้อสอบเก่าล่าสุด กองทัพอากาศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พื้นฐานความรู้ทั่วไป

สารบัญ
– ประวัติกองทัพอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู็เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
– รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– หลักนิติศาสตร์กับกฎหมายที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน
• ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
• กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในชีวิตประจำวัน
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ
• กระบวนการยุติธรรมของไทย
• การใช้และบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY