CA-232 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา กศน. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

CA-232 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา กศน. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เล่มเดียวครบ

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน กศน.
– แนวข้อสอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนัก กศน.
– แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ.2557)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาและวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. 2552
• ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
– แนวข้อสอบ องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการและบริหารแผน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงาน
– แนวข้อสอบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วแบบถาม – ตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี