SP-274 สรุป+ข้อสอบ กฎหมายและระเบียบ สำนักงาน กศน. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

SP-274 สรุป+ข้อสอบ กฎหมายและระเบียบ สำนักงาน กศน. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– ประวัติสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กศน.
– ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
– อาเซียน : ASEAN
– นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน กศน. สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน
– ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2558
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการ
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2547
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) การศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
– พรฏ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พ.รบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY