SP-272 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก.ศ.น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-272 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก.ศ.น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
• ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ประวัติสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
– ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานกศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ : ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายยุทธศาสตร์ จุดเน้น กศน.
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
– เฉลยคำตอบ
– นโยบายรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
– วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
– อาเซียน : ASEAN
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของทางราชการ พ.ศ. 2555
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างแนวข้ออสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
• ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– ทิศทางขอแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ฉบีบที่ 12
– รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
– รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
– รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559
– รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2559
– แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
– การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY