CA-229 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงาน กทม.

250฿

คำอธิบาย

CA-229 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงาน กทม.

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับ การสาธารณสุข
– แนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน
– นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
– ยุควางรากฐานและฟื้นฟูการสาธารณสุขสู่ยุคปัจจุบัน
– การวางแผนครอบครัว
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบการส่งเสริมสุขภาพ
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
– แนวข้อสอบพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี