รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ กทม.ครั้งที่ 3/2559 ใหม่ล่าสุดปี 60

220฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ กทม.ครั้งที่ 3/2559 ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ครั้ง ที่ 3/2559
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แบบที่ 1 อนุกรม
– แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
– แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสามารทางด้านเหตุผล
– แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
– แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
– แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
– แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
– แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
– แบบที่ 2 บทความ
ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
– แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
– แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
– แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
– การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
– การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
– การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เฉลยข้อสอบ 1,000 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ