เจาะข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก กทม. (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)

200฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก กทม. (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความสามารทั่วไป (60 คะแนน)
บทที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– อนุกรม
– คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
– วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภมิ
บทที่ 2 ความสามาถทางด้านเหตุผล
– อุปมา อุปไมย
– ตรรกศาสตร์
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญญาลักษณ์
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย (60 คะแนน)
บทที่ 1 การใช้ภาษา
– การเขียนประโยค
– การใช้คำหรือกลุ่มคำ
– การเรียงลำดับ
บทที่ 2 ความเข้าใจภาษา
บทที่ 3 รวมข้อสอบภาษาไทย
ส่วนที่ 3 ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
– การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธมนุษยชน
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัตงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว