BC-8071 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กทม.

280฿

คำอธิบาย

BC-8071 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กทม.

สารบัญ
• ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณและด้านเหตุผล
– การพิจารณาข้อมูลและปริมาณ (สดมภ์)
– เงื่อนไขทางภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
– อุปมา – อุปไมย
– การสรุปความทางตรรกศาสตร์
– อนุกรม
– การอ่านข้อมูลจากตาราง
– คณิตศาตร์ทั่วไป
• ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาไทย
– การเรียงลำดับข้อความ
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องความหมายและหลักภาษา
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 1
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 2
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 3
– หลักการทำข้อสอบการอ่านบทความสั้น
– การเลือกใช้คำและกลุ่มคำให้ถูกต้องตามบริบทของข้อความ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
• แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกทม.
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม. 2554
• แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
• แนวข้อสอบ การปกครองส่วนท้องถิ่น
• แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน
• แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER