SP-263 เนื้อหา+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-263 เนื้อหา+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี ใหม่ล่าสุด

 

สารบัญ
– การบริหารทรัพยากรบุคคลกของกรุงเทพมหานคร
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กฎ ก.ก.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555
– การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระบบการจำแนกตำแหน่ง
– มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
– มาตรฐานทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
– บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมาหนครสามัญ
– ระดับความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
– แนวคิดเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลัก HR Scorercard
– ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
– HRD/HRM ในระบบราชการยุคใหม่
– ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน
– แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.พม.
– การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การพัฒนาระบบราชการและระบบงาน
– จุดมุ่งหมายของการพัฒนาระบราชการ
– การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพ งานของตำแหน่ง
– การพรรณาลักษณะงานหรือการบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
– คุณสมบัติเฉพาะของงาน
– การวางแผนกำลังคน
– ความหมายการวางแผนกำลังคน
– แนวทางการวางแผนกำลังคน
– การสรรหาและเลือกสรรหาบุคคล
– การคัดเลือกบุคคล
– การบรรลุแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงาน
– การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, ความหมาย
– นวคิด,หลักการจัดการพัฒนาบุคคล
– การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
– การรักษาจรรยาและวินัย
– การบริหารผลงาน
– สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล กทม.
– การออจากราชการ, ระเบียบว่าด้วยการ ลาออก
– คุณธรรมและจริยธรรม
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และลูลกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
– ภารกิจหลักของงานบริหารทรัพยากรบุคคล
– การปรับบทบาทของใายบริหารทรัพยากรบุคคล ในแบบ Business Partnership
– แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY