CA-226 เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพหานคร

250฿

คำอธิบาย

CA-226 เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพหานคร

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมากรุงเทพมหานคร
– สัญญลักษณ์ประจำกรุงเทพ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
– การออกแบบงาน (Job designs)
– การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
– การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)
– กระบวนการที่ควรนำมาพิจารณาในการสรรหา
– วิธีการสรรหา (Channels of Recruitment)
– การประเมินผลพนักงาน (Employee Appraisal)
– ความปลอดภัยในการทำงาน
– ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
– แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับระเบียบประกาศหรือ มติที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี