GB-210 สรุป+ข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทา ฯ ปฏิบัติงาน (กทม.) ล่าสุด วุฒิ ปวส.

250฿

คำอธิบาย

GB-210 สรุป+ข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทา ฯ ปฏิบัติงาน (กทม.) ล่าสุด วุฒิ ปวส.

สารบัญ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนระงับอัคคีภัยการป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัยวาตภัย และภัยอื่นๆ
บทที่ 1 สถานการณ์สาธารณภัยและการบริหารจัดการ
บทที่ 2 นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
บทที่ 3 กรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บทที่ 4 หลักการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
บทที่ 5 การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บทที่ 6 การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย
บทที่ 7 การปฏิบัติเมื่อเกิน สาธารณภัย
บทที่ 8 การอพยพ
บทที่ 9 การปฏิบัติหลักเกิดสาธารณภัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เรื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
– ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใบรับรองเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง