SP-262 สรุป+ข้อสอบ รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (กทม.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

SP-262 สรุป+ข้อสอบ รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (กทม.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
– กฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2554
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 255
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกลุ่มภารกิจกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกลุ่มภารกิจกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2526
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจ พอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้อสอบบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการและที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY