CA-225 สรุปและข้อสอบพร้อมเฉลย ภาค ก กทม (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

200฿

คำอธิบาย

CA-225 สรุปและข้อสอบพร้อมเฉลย ภาค ก กทม (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

สารบัญ
– วิชาความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบอนุกรม
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางกราฟและรูปภาพ
– แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
– แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบสรุปความ
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
– แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์
– แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
– การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
– แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
– แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
– สรุปการปกครองท้องถิ่น
– หลักเศรษฐกิจพอเพียง
– หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
– สรุป พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุป พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม-
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี