CA-224 สรุปเนื้อหา นักพัฒนาสังคม ข้าราชการ กทม. ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

CA-224 สรุปเนื้อหา นักพัฒนาสังคม ข้าราชการ กทม. ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
– สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
– ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาสังคม
– สรุปแนวข้อสอบการพัฒนาสังคม
– ประวัติ สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
– วัตถุประสงค์ของสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
– สรุปสาระสำคัญ กฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรีมีอะไรบ้าง
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทฟพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชน พ.ศ.2538
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2554
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ พ.ศ.2557
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันแคมปัส อาคาเดมี