SP-261 สรุป+ข้อสอบ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

250฿

คำอธิบาย

SP-261 สรุป+ข้อสอบ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ, ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบรับธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบแผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– ผลงานสำคัญกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
– ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
– ความหมายของการพัฒนาองค์กร
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
– ระบบงานอำนวยความยุติธรรม
– การจัดทำแผน/โครงการ
– การวางแผน
– การทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน
– แนวข้อสอบนักบริหารจัดการงานยุติธรรม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและเขียนโครงการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEYMY