CA-222 นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

200฿

คำอธิบาย

CA-222 นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

สารบัญ
ประวัติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมของสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ประเภทของคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปคุณธรรม และจริยธรรม
การส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สรุปการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
สรุปนโยบายรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ 13 เรื่องที่สำคัญ
สรุปผลการประมูล 3G
สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ประเทศ ASEAN
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี