E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 2560

259฿

คำอธิบาย

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 2560

จำนวน 532 หน้า

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
วัฒนธรรมขององค์กร
ค่านิยม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงแรงงาน
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน

ส่วนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ แรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2560
สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ค่าชดเชย
สวัสดิการแรงงาน
สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างในประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม G7

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
การละเมิดสิทธิ์ซอฟแวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 6 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบริหารงาน
การบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ของผู้บริหาร
บทบาททางการบริหาร
หลักการบริหารจัดการ
ระบบการบริหาร
พฤติกรรมองค์การ
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์
การร่างหนังสือราชการ
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
การบริหารงานจัดการทั่วไป
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานผลิต
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ พนักงานราชการ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548