SP-247 สรุป+แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักโภชนาการ ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-247 สรุป+แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักโภชนาการ ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมอนามัย
วิสัยทัศน์อนามัย เป้าประสงค์ พันธกิจ
– นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
– นโยบายและมาตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
– แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
– โภชนาการ
– วิธีการวิเคราะห์ระบบโภชนาการ
– การสุขาภิบาลอาหาร
– การเลือกอาหารสำหรับครอบครัว
– การสุขาภิบาลอาหาร
– โภชนาการเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
– แนวข้อสอบ .ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– เฉลย
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY