SP-244 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการมีส่วนร่วม) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

230฿

คำอธิบาย

SP-244 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการมีส่วนร่วม) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
ประวัติกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกระทำของมนุษย์ต่อการเปลียนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกและไทย
บทบาทองค์การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกและไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อมไทย
การแก้ไขปัญหาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้ายแนวทาง-
การพัฒนาแบบยั่งยืน
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เฉลยข้อสอบ
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กรที่มีบทบาทจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ-
สิ่งแวดล้อมประเทศไทย
แนวข้อสอบ-ข้อสอบการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ-
และสิ่งแวดล้อม
เฉลยคำตอบ
ภัยภิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยและของโลก
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ภัยภิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย-
และของโลก
เฮลยคำตอบ
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ-
และสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ- ข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY