นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

165฿

คำอธิบาย

นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

บทที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
บทที่ 2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ส่วนที่ 2 คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ส่วนที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548
บทที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
บทที่ 4 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ส่วนที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

ราคา 165 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ