GB-205 ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

280฿

คำอธิบาย

GB-205 ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
1. เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์-เก็งข้อสอบภาษาไทย
2. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
3. เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534ฯ
4. สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
5. เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด พ.ศ. 2540
6. สรุป พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
7. เก็งข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
8. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
9. เก็งข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
10. สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
11. เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
12. สรุปสารสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
13. เก็งข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 1)
14. เก็งข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 2)
15. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. เก็งข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
17. เก็งข้อสอบพนักงานส่วนตำบล

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง