เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่

320฿

คำอธิบาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่

สารบัญ
-คำนำ
-สารบัญ
-ควมรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย
-นโยบาลรัฐบาล
-นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2550
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติเมืองพัทยา 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ 2540
-สรุปย่อ พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
-สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
-สรุปย่อระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
-สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน เสียงเพื่อถอดถอนสมทาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542
-สรุปย่อ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 1
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 2
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 3
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 4
-มาตรฐานเฉพาะ แหน่งตำ ชื่อตำแห่น่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
-ความรู้พื้น ฐาน วิจัยทางสังคมศาสตร์
-ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง อปท. ชุดที่5
-ความรู้พื้นฐานการจัดทำแผนกลยุทธ์
-ความรู้พื้นฐานการจัดทำแผนปฏบัติงาน
-ความรู้พื้นฐานการจัดทำโครงการ
-ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2548
-เจาะข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง อปท. ชุดที่ 6

 

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ