GB-204 นักวิชาการสุขาภิบาล3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

GB-204 นักวิชาการสุขาภิบาล3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล
-หลักการสุขาภิบาลในการบริหารอาหาร
-กฎหมายและมาตรฐานธุรกิจบริการอาหาร
-ความปลอดภัยในการบริการอาหาร
-การปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยของอาหารในการผลิตอาหาร
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
-แนวทางการปฎิบัติของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
-สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (สำหรับเทศบาล)
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
-การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-ประเภทและขนาดของกิจกรรมที่ต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งวิชาการสุขาภิบาล
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งวิชาการสุขาภิบาล
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งวิชาการสุขาภิบาล
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งวิชาการสุขาภิบาล
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งวิชาการสุขาภิบาล
-เฉลยแนวคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง